17 students selected in ACCENTURE.

Congratulations to all the students, selected in ACCENTURE.
Students selected are :–
PRERNA GULATI
ISHAN KHANNA
ARJUN HANDA
SURBHI JAIN
RAMAN GANDHI
SHRESHTEE JAIN
DEEPANK KHURANA
DESHANT KUMAR
PRATEEK JAIN
ANSHUL THAKUR
NIKUNJ SHARMA
AKSHAY JINDAL
 GAURAV SHARMA
AASTHA SINGLA
KANIKA AILAWADHI
SHWETA GOYAL
MANISH KUSHWAHA

Written by